طراحی اتاق باتری در ساختمان کنترل پست های فشارقوی

اتاق باتری یکی از اتاق های سالن کنترل است که باتری های  ۱۰۰ ولتی و ۱۱۰ ولتی ( در برخی پست های قدیمی باتری های  ۱۲۵ولتی و همچنین باتری های  ۴۸ولتی جهت مصارف مخابراتی ) در آن موجود است. این اتاق نیاز به دسترسـی بـه سـالن کنترل را ندارد و درب آن می تواند بصورت جداگانه و رو به هوای آزاد تعبیه گردد. هیچ گونه تبادل هوا بین اتاق باطری و سـایر قسـمت ها و اتاق های سالن کنترل نبایـستی وجود داشته باشد. در طراحی معماری اتاق های باتری باید به این نکته توجه داشت که بعلت اسیدی یا بازی بودن فضای اتـاق  از دسترسـی مسـتقیم بخش های اداری به آن اجتناب شود. همچنین دریچه و بازشو کافی جهت تهویه طبیعی هوای درون آن تعبیه گردد. از آنجا که در بسیاری از موارد چرخش جریان طبیعی هوا در اتاق باطری توسط بازشوها کافی نیست یک یا دو عدد هواکش جهت تهویه هوا بایستی در نظـر گرفتـه شود. این هواکش ها باید از نوع هواکش ضد انفجار باشند. ورودی کابل ها به اتاق باتری از طریق دیوارها انجام می پذیرد.ابعاد اتاق باتری با توجه به مصارف حفاظت و کنترل به سطح ولتاژ پست و مصارف مورد نیاز طراحی می شـود. کـف و دیـوار اتاق باطری باید از نوع سرامیک چند لایه ضد اسید بوده و با ملات ضد اسید پوشانده شود( در صورت استفاده از باتریهـای خشـک این مورد لزومی ندارد) سقف باتریخانه (باطری روم) نیز باید به صورت راویز و گچ باشد.